Pirmdiena, 11 Marts 2019 09:28

Ieviesta Enerģētikas plāna monitoringa sistēma

Līdz ar gada sākumā apstiprināto Zemgales reģiona Enerģētikas rīcības plānu, reģionā izstrādāta un praksē ieviesta arī plāna izpildes monitoringa sistēma, kas turpmāk ļaus iegūt precīzu informāciju par enerģētikas situāciju Zemgalē.

 

ZPR īstenotajā projektā “BEA-APP” izstrādātā monitoringa sistēma sniegs iespēju pārskatāmā veidā apkopot informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu mazinošiem pasākumiem, atvieglos aprēķinu veikšanu, kā arī darbosies kā platforma informācijas apmaiņai starp energoefektivitātes pasākumos iesaistītajām pusēm - valsts iestādēm, pašvaldībām, ZPR un citiem partneriem.

Šī iespēja pašvaldībām ļaus vienkopus sistēmā ievadīt gan paredzētos mērķus, gan sagaidāmos rezultātus, gan paredzētos projektus, to rezultatīvos rādītājus un citus saistošus parametrus. Būtiski, ka šajā interneta vidē iestrādāta siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodikas formula, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Tā iespējams iegūt pilnu ainu par konkrētas pašvaldības aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem ar enerģētiku saistītājās jomās - enerģijas ražošanas bilanci no atjaunojamajiem energoresursiem, informāciju par transportu un energoefektivitātes CO2 izmešu samazinājumu un citus līdzīgus parametrus. “Tas nozīmē, ka, ZPR iegūs precīzu statistiku par katrā pašvaldībā notiekošo un katras pašvaldības statistiku, kas būs daudz precīzāka par citiem, līdzīgiem apkopojumiem,” norāda projekta vadītājs Raitis Madžulis.

“Par sistēmu saņemtās atsauksmes no iesaistīto speciālistu apmācībām 21. februārī Jēkabpilī un 22. februārī Jelgavā ir pozitīvas, sniedzot pārliecību, ka radītais produkts būs noderīgs plašam ekspertu lokam - ne vien pašām pašvaldībām, bet arī Plānošanas reģionam,” tā R.Madžulis.

Viņš arī norāda, ka nelielas veiksmes gadījumā tuvākajā laikā iespējama monitoringa sistēmas attīstīšana - “BEA-APP” projekta vadošais partneris no Vācijas iesniedzis pieteikumu projekta turpināšanai. Ja tas tiks atbalstīts, ZPR turpinās monitoringa sistēmas testēšanu, uzlabošanu un funkcionalitātes paplašināšanu - šie uzdevumi pieteikumā izvirzīti kā galvenās aktivitātes.

Jāatzīmē, ka janvāra beigās norisinājās projekta noslēguma konference, kur divu dienu laikā Rīgā un Jelgavā projekta partneri atskatījās uz trīs gados paveikto. Jelgavā dalībniekiem bija iespēja viesoties siltumapgādes uzņēmuma “Fortum” ražotnē, kur varēja iepazīties ar jelgavnieku pieredzi enerģijas ražošanā no atjaunojamajiem energoresursiem.

Par ZPR īstenotā projekta “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas” jeb BEA-APP galveno mērķi tikai izvirzīts samazināt ietekmi uz klimatu un popularizēt atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Lai to panāktu, nepieciešams iezīmēt papildus teritorijas, kas būtu piemērotas atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, piemēram, vēja parkiem, bioenerģijas ražotnēm un saules enerģijas iekārtām. Plašāk par projektu iespējams lasīt tā mājaslapā balticenergyareas.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists