Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu veidi ir:

 • sociālais darbs;
 • karitatīvais sociālais darbs;
 • sociālā aprūpe;
 • sociālā rehabilitācija;
 • profesionālā rehabilitācija.

Sociālie pakalpojumi ietver:

 • sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā;
 • aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā un institūcijā;
 • profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. panta pirmo daļu sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Saskaņā ar reģistra datiem Zemgales plānošanas reģionā uz 2023. gada sākumā bija reģistrēti 125 dažādi sociālo pakalpojumus sniedzēji.

socialo pakalpojumu sniedzeji Zemgale

Avots: LR LM SPS reģistrs, 02.01.2023.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pakalpojumu klāsts vienas pašvaldības ietvaros ir kļuvis plašāks, tomēr sociālo pakalpojumu pieejamība lauku un pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ir ierobežota.

Visvairāk izplatītais pakalpojums reģionā ir sociālais darba pakalpojums, ko sniedz pašvaldības sociālais dienests, kas atrodas ikvienā no pašvaldībām, pārējie izplatītākie ir pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama specifiska infrastruktūra – sociālā rehabilitācija, speciālistu konsultācijas, aprūpe mājās un atbalsta grupas.

Balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un no tās izrietošajiem secinājumiem, ir Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā periodam no 2021.–2027. gadam ir izvirzīta prioritāte “Sociālā iekļaušana un veselības veicināšana”.

Sociālās iekļaušanas un veselības veicināšanas mērķu sasniegšanu ietekmē gan globāli, gan lokāli izaicinājumi un sociāli ekonomiskās attīstības tendences.

Sabiedrības novecošanās, darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās un migrācijas tendences, kā arī būtisks iedzīvotāju skaita prognozējamais sarukums ilgtermiņā rada izaicinājumus sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Prioritātes sasniegšanai izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību reģionā, uzlabojot to pieejamību, dažādību, kvalitāti un atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām.
 • Paaugstināt reģiona iedzīvotāju līdzestību savas veselības saglabāšanā, veicinot veselības pakalpojumu pieejamību un īstenojot veselības veicināšanas pasākumus.
 • Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iespējas piedalīties ekonomikā, izglītībā, kultūrā un dažādās sabiedriskās aktivitātēs attīstot un pilnveidojot vides pieejamību un mazinot sabiedrībā pastāvošos stereotipus un veicinot sociālo iekļaušanu.

Informācija par sociālajiem dienestiem pašvaldībās: