Izglītības koordinācijas darba grupa

Mēs apzināmies, ka izglītība dod pamatu pilnvērtīgai, personīgo izaugsmi sekmējošai dzīvei. Tam jāizmanto formālās un neformālās izglītības iespējas, jāspēj iekļauties darba tirgū, sabiedriskās un politiskās norisēs. ZPR, atbilstoši attīstības dokumentos noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, nodrošina izglītības jomas attīstības koordināciju. Attīstot sadarbību starp izglītības sniedzējiem, darba devējiem un pārvaldes institūcijām, ir veidota Zemgales Izglītības koordinācijas darba grupa, kurā līdzdarbojas visu reģiona pašvaldību izglītības pārvalžu un nodaļu vadītāji, kā arī vadošie speciālisti.

Plānošanas reģions organizē tikšanās, kurās tiek rosināts dialogs par izglītības attīstību reģionā, notiek dalīšanās pieredzē, kopīgi tiek meklēti risinājumi nozares problēmām, kā arī veidots reģionāls izglītības sistēmas pārvaldes sadarbības un informācijas tīkls.

Izglītības koordinācijas darba grupas sanāksmes tiek organizētas pēc iespējas dažādās Zemgales pašvaldībās, tādējādi ļaujot iepazīties ar situāciju vietējā novada vai pilsētas izglītības jomā, tās stiprajām pusēm, jauniem projektiem izglītības jomā. Sanāksmju tematiskais loks ir ļoti plašs – no interešu izglītības un profesionālo skolu apmācību programmām līdz jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās un skolēnu mācību firmu attīstībai. Notiek arī horizontālā sadarbība ZPR nozaru darba grupu starpā – kopīgi semināri ar uzņēmējdarbības, jaunatnes un kultūras jomu speciālistiem.

ZPR IZGLĪTĪBAS KOORDINĀCIJAS DARBA GRUPAS KONTAKTI